SLUŽBY

Znalecký posudek


Zpracování znaleckých posudků

Zpracování znaleckých posudků je hlavní činností naší kvalifikované kanceláře. Znalecký posudek je efektivním nástrojem pro nezávislé posouzení záměrů nebo činností organizace a je využíván jako podpora při rozhodování o významných investicích.

Kompetentní pracovníci tak získávají oficiální, nezávislé stanovisko a podklad pro své rozhodnutí, za které jsou zodpovědní. Existence znaleckého posudku realizovaného kanceláří kvalifikovanou pro znaleckou činnost je pak významný zejména při napadnutí učiněných rozhodnutí či jiných sporech.

Výsledkem zpracování je posouzení:

 • Smluv a provozní dokumentace, s cílem prověřit zda dodávané plnění je ekonomicky výhodné či technologicky přínosné.
 • Zda cena poskytovaných služeb dle zadání veřejných zakázek, byla v době uzavření smluv v místě a čase obvyklá ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů;
 • Posouzení připravovaných projektů v oblasti ICT a to zejména zda např. není zadávací dokumentace diskriminační (technologická neutralita) či navržený model hodnocení nabídek uchazečů je jasný a srozumitelný a umožňuje podání nabídek, které jsou srovnatelné
 • Příprava odborných podkladů pro hodnotící komise u běžících veřejných zakázek, zejména pak posouzení shody nabídek uchazečů a požadavků zadavatele.
 • Posouzení podkladů dodavatelů v rámci akceptačních řízení a to zejména z pohledu splnění požadavků objednatele uvedeného v příslušných smlouvách.

Znalecká kancelář pracuje s fakty.

Expertní tým je složen z akreditovaných odborníků ve svém oboru a soudních znalců. Odbornost nám umožňuje poskytovat nezávislé odborné pohledy a expertní posudky či oponentury v široké problematice Informačních technologií. Výstupem této služby bývá přehledně a hlavně srozumitelně prezentovaná odborná informace popisující reálný stav – východisko, problémy a rizika, nebo i nejlepší praxi v řešené oblasti.

Potřebujete-li odborné dodavatelsky nezávislé stanovisko nebo argumenty pro prosazení Vašeho záměru či investic, připravíme Vám srozumitelné informace, se kterými budou Vaše argumenty silné, pravdivé a nezkreslené.

Můžeme stát na Vaší straně při vyjednávání s dodavateli, chránit Vaše zájmy a poskytovat Vám podporu, abyste dosáhli svých cílů. Oponenturou získáte další nezávislý názor – nadhled, který Vám může pomoci rozhodnout se správně a dlouhodobě perspektivně.

Expertní tým pracuje zejména v následujících oblastech:

 • IT architektura a Aplikační architektura
 • Provoz IT, Licenční politika a maitenance
 • Rozsáhlé informační systémy a portálová řešení
 • Komunikační infrastruktura
 • Informační bezpečnost
 • Programové a projektové řízení
 • Informační systémy veřejné správy
 • eGovernment, eProcurement

Forenzní laboratoř


Forenzní laboratoř informačních technologií

Je nedílnou součástí profesionální znalecké kanceláře Cetag. Realizuje atestace a odborné rozbory. Účelem této služby je na zpracování odborných měření a testů.

Validační centrum


Kdo a proč využívá tyto služby?

Validační centrum je soubor služeb, který Vám poskytuje podporu v celém životním projektového, investičního, změnového či provozního cyklu. Zjednodušeně se jedná o smluvní entitu, která se odborně průběžně stará o projekt od počátku až k vyřazení či odepsání. Poskytuje odbornou pomoc při kontrolách, auditech nebo certifikacích.

V této službě získáváte partnera pro řešení plánovaných i neplánovaných událostech či životních situacích projektů. V rámci organizace obvykle Validační centrum asistuje nebo oponuje při rozhodování nebo připravuje podklady pro zdárné zvládnutí kontrolních či certifikačních milnících.

Validační centrum spolupracuje s odbornými útvary v organizaci:

 • Příprava a prezentace investičního záměru či změnového projektu
 • Podpora při výběrovém/nákupním procesu
 • Oponentura či dohled nad procesem řízení projektu
 • Nezávislou kontrolu a zhodnocení výstupů, zejména souladu s požadavky a smlouvou
 • Podporu při řešení sporů s dodavatelem či kontrolními orgány
 • Nastavení udržitelnosti realizované investice (EU/MFČR)

Audit


Proč audit?

Cílem auditu je prověření, zda je tato základní koncepce dodržena, případně zjištění nejzásadnějších odchylek od správné praxe předepsané legislativou a mezinárodními standardy a navržení způsobu jejich řešení.

CETAG, s.r.o.

Drůbežářská 837/27, Libuš, 142 00 Praha 4


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

IČ: 27451925
DIČ: CZ27451925

Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zapsaná Dne 23. 5. 2006 u Městského soudu v Praze, oddíl C 114044

Bankovní spojení:
ČSOB a.s., č.ú.: 254370087/0300

KONTAKTNÍ ÚDAJE

E-mail: info@cetag.cz
Datová schránka: fjrvive

Ing. Jakub Mráz, jednatel
+420 724 871 197